نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده داروسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی

2 گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، واحد ورامین _ پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی

3 گروه شیمی تجزیه، دانشکده شیمی دارویی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی تهران