حذف یون کبالت (II) از محلول‌های آبی با گرافن‌اکسید اصلاح شده

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

2 گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین- پیشوا