نویسندگان

1 1. گروه ایمونولوژی، شعبه بین الملل، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

2 گروه ایمونولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

3 دستیار تخصصی پریودنتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

4 گروه ایمونولوژی، شعبه بین الملل، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی