نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

2 1. گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

3 گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال