رابطه بین پلی مورفیسم های ژن های ترمیم DNA با سرطان تیرویید

نویسندگان

1 گروه ژنتیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران

2 گروه ژنتیک پزشکی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تهران

3 گروه بیوشیمی، انستیتو پاستور ایران، تهران