بررسی ترکیبات شیمیایی و اثر ضد باکتریایی اسانس حاصل از گیاه Salvia limbata C. A. Mey. در منطقه آهوان-استان سمنان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه کشاورزی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران

2 گروه زیست شناسی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران