تعیین میزان فلزات سنگین سرب، نیکل و کادمیوم در بافت نرم دو کفه‌ای Callista multiradiata در خور‌ هاله

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده علوم و فنون دریایی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی