ژنوتایپینگ بیست و پنج SNP اتوزومال با درجه آگاهی بخش بالا در جمعیت استان خوزستان با استفاده از روش SNapShot

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ژنتیک و بیوتکنولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین-پیشوا، ورامین، ایران

2 مرکز تحقیقات ژنتیک انسانی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

چکیده

استفاده از پلی مورفیسم های تک نوکلئوتیدی (SNPs) در تشخیص هویت ژنتیکی کاربردهای گسترده ای را نشان داده است. در جمعیت ایرانی جهت ارزیابی فرکانس آللی و نیز تعیین تنوع ژنتیکی SNP ها بر مبنای پایگاه SNIPforID مطالعات محدودی گزارش شده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تنوعات ژنتیکی، تعیین فراوانی آللی و ارزیابی هتروزیگوسیتی، به طور همزمان در بیست و پنج جایگاه SNP اتوزومال آگهی بخش در استان خوزستان با تکنیک SNapShot اجرا شد.در مطالعه حاضر، نتایج ارزیابی های بیوانفورماتیکی نشان داد حداقل 25 جایگاه SNP اتوزمال قدرت تمایز بین قومیت های ایرانی را داشتند. استخراج DNA از نمونه­ی خون 50 نفر از افراد با قومیت عرب با روش  فنول-کلروفورم انجام شد. تعیین ژنوتیپ SNP های منتخب با استفاده از روش SNapShot با دستگاه ژنتیک آنالایزر اجرا شد. آنالیز های آماری همچون فرکانس اللی و تعادل هاردی واینبرگ با استفاده از نرم افزار های Arlequine 3.5 و GenALEX 6.5 محاسبه شد. میانگین هتروزیگوسیتی مشاهده شده برابر با 442/0 بود. کمترین هتروزیگوسیتی محاسبه شده مربوط به rs2056277 به میزان 080/0 به دست آمد. کمترین فرکانس اللی برای rs2056277 برابر با 040/0  محاسبه شد. مجموع فرکانس آللی SNP های مورد مطالعه از تعادل هاردی-واینبرگ به استثناء rs938283, rs1413212 و rs354439 انحراف نشان دادند. ارزیابی همزمان 25 جایگاه اتوزمال SNP توانایی ایجاد تمایز بین قومیت های درون جمعیتی را دارد. نتایج نشان داد قومیت عرب از نظر ژنتیکی با قومیت های لر، فارس و کرد مشابه می باشد. روش SNapShot از حساسیت و اختصاصیت مناسبی جهت ژنوتایپینگ SNP هابه طور همزمان برخودار بود.

کلیدواژه‌ها


 1. Cheung, K. H., Osier, M. V., Kidd, J. R., Pakstis, A. J., Miller, P. L., Kidd, K. K., Alfered. H., 2000. An allele frequency database for diverse populations and DNA polymorphisms. Nucleic Acids Research 28(1): 361-3.
 2. http://www.nationsencyclopedia.com/Asia-and-Oceania/Iran-ETHNIC- GROUPS.html.
 3. Goodwin, W., Linacre, A., Hadi, S., 2011. An introduction to forensic genetics. second edition, John Wiley & Sons. UK, pp. 38-220.
 4. Sunnucks, P., 2000. Efficient genetic markers for population biology. Trends in Ecology & Evolution 15(5):199-203.
 5. Butler, J. M., 2005. Forensic DNA typing: biology, technology, and genetics of STR markers. second edition, Academic Press. USA, pp.220-310.
 6. Butler, J. M., Coble, M. D., Vallone, P. M., 2007. STRs vs. SNPs: thoughts on the future of forensic DNA testing. Forensic Science, Medicine and Pathology 3(3): 200-5.
 7. Sanchez, J. J., Phillips, C., Børsting, C., Balogh, K., Bogus, M., Fondevila, M., 2006. A multiplex assay with 52 single nucleotide polymorphisms for human identification. Electrophoresis 27(9): 1713.
 8. Amigo, J., Phillips, C., Lareu, M., Carracedo, Á., 2008. The SNP for ID browser: an online tool for query and display of frequency data from the SNPforID project. International Journal of Legal Medicine 122(5): 435-40.
 9. Coble, M. D., Just, R. S., O’Callaghan, J. E., Letmanyi, I. H., Peterson, C. T., Irwin, J. A., 2004. Single nucleotide polymorphisms over the entire mtDNA genome that increase the power of forensic testing in Caucasians. International Journal of Legal Medicine 118(3): 137-46.
 10. Phillips, C., Salas, A., Sanchez, J., Fondevila, M., Gomez-Tato, A., Alvarez-Dios, J., 2007. Inferring ancestral origin using a single multiplex assay of ancestry-informative marker SNPs. Forensic Science International Genetics 1(3): 273-80.  
 11. Walsh, S., Liu, F., Ballantyne, K. N., Van-Oven, M., Lao, O., Kayser, M., 2011. Iris Plex: a sensitive DNA tool for accurate prediction of blue and brown eye colour in the absence of ancestry information. Forensic Science International Genetics 5(3): 170-80.
 12. Drobnic, K., Borsting, C., Rockenbauer, E., Tomas, C.., Morling, N., 2010. Typing of 49 autosomal SNPs by SNaPshot in the Slovenian population. Forensic Science International Genetics 4(5): e125-7.
 13. Tomas, C., Diez, I. E., Moncada, E., Borsting, C., Morling, N., 2013. Analysis of 49 autosomal SNPs in an Iraqi population. Forensic Science International Genetics 7(1): 198-9.
 14. Sharafi, F. M., Tomas, C., Borsting, C., Zeinali, Z., Malekdoost, M., Zeinali, S., 2013. Analysis of 49 autosomal SNPs in three ethnic groups from Iran: Persians, Lurs and Kurds. Forensic Science International Genetics 7(4): 471-3.
 15. Ali, S. M., Mahnaz, S., Mahmood, T., 2008. Rapid genomic DNA extraction (RGDE). Forensic Science International Genetics Supplement Series 1(1): 63-5.
 16. Budowle, B., Van-Daal, A., 2008. Forensically relevant SNP classes. Biotechniques: The International Journal of Life Science Methods 44(5): 603.
 17.  Daniel, R., Santos, C., Phillips, C., Fondevila, M., Van-Oorschot, R., Carracedo, A., 2015. A SNaPshot of next generation sequencing for forensic SNP analysis. Forensic Science International Genetics 14: 50-60.
 18. Waples, R. S., Gaggiotti, O., 2006. Invited review: What is a population? An empirical evaluation of some genetic methods for identifying the number of gene pools and their degree of connectivity. Molecular Ecology 15(6): 1419-39.
 19. Phillips, M. L., 2008. Crime scene genetics: transforming forensic science through molecular technologies. BioScience 58(6): 484-9.
 20. Børsting, C., Sanchez, J. J., Hansen, H. E., Hansen, A. J., Bruun, H. Q., Morling, N., 2008. Performance of the SNP for ID 52 SNP-plex assay in paternity testing. Forensic Science International Genetics 2(4): 292-300.