زیست شناسی
1. تاثیر امواج الکترومغناطیس بر روی اجزا دستگاه فتوسنتزی و قند محلول در گیاه شاهی

الهام باقری ابیانه؛ احمد مجد؛ سایه جعفری

دوره 13، شماره 2 ، شهریور 1397، ، صفحه 1-10

چکیده
  چکیده این مطالعه به منظور ارزیابی تاثیر امواج الکترومغناطیس با فرکانس پایین  60 هرتز بر روی اجزای دستگاه فتوسنتزی و میزان قند محلول صورت پذیرفت. برای این منظور بذرها به دو گروه مرطوب و خشک تقسیم شدند. در مورد تیمار مرطوب، بذرها به مدت 7و 14 ساعت قبل از اعمال میدان الکترومغناطیسی در آب خیسانده شدند. سپس بذرهای مرطوب و خشک در میان ستون ...  بیشتر