موضوعات = بیوتکنولوژی
تعداد مقالات: 1
1. توانایی Foxp3- IgG(Fc) در القای پاسخهای همورال علیه سلولهای Tتنظیمی

دوره 12، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 9-22

مریم ناصرالاسلامی؛ ندا موسوی نیری