موضوعات = فیزیولوژی جانوری
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه ی اثر دو شیوه ریکاوری فعال و غیر فعال پس از یک فعالیت HIIT بر پاسخ CRP، IL6 و کورتیزول

دوره 13، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 11-17

مریم ناصرالاسلامی؛ ندا موسوی نیری؛ ناهید ابوطالب؛ جعفر گودرزی