زیست شناسی
1. تاثیر امواج الکترومغناطیس بر روی اجزا دستگاه فتوسنتزی و قند محلول در گیاه شاهی

الهام باقری ابیانه؛ احمد مجد؛ سایه جعفری

دوره 13، شماره 2 ، شهریور 1397، ، صفحه 1-10

چکیده
  چکیده این مطالعه به منظور ارزیابی تاثیر امواج الکترومغناطیس با فرکانس پایین  60 هرتز بر روی اجزای دستگاه فتوسنتزی و میزان قند محلول صورت پذیرفت. برای این منظور بذرها به دو گروه مرطوب و خشک تقسیم شدند. در مورد تیمار مرطوب، بذرها به مدت 7و 14 ساعت قبل از اعمال میدان الکترومغناطیسی در آب خیسانده شدند. سپس بذرهای مرطوب و خشک در میان ستون ...  بیشتر

زیست شناسی
2. تاثیر کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد و اجزاء عملکرد نخود زراعی

محمدرضا شادفر؛ کیوان شمس

دوره 13، شماره 2 ، شهریور 1397، ، صفحه 49-63

چکیده
  به منظور بررسی اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد، اجزاء عملکرد وبرخی از خصوصیات مرفولوژیکی نخود دیم ، آزمایشی در سال زراعی 96-1395 در بخش کوزران از توابع شهرستان کرمانشاه، بصورت اسپیلت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. تیمارهای مورد مطالعه در این پژوهش عبارت بودند از: رقم در کرتهای اصلی شامل : رقم هاشم (C1) و رقم ...  بیشتر