زیست شناسی
1. معتبرسازی روش اندازه گیری مقدار کلیندامایسین در فرمولاسیون لیپوزومی

مطهره مقدسی پور؛ رابعه خوشنویس زاده؛ فاطمه نوربخش

دوره 13، شماره 2 ، شهریور 1397، ، صفحه 41-48

چکیده
  کلیندامایسین برای درمان انواع عفونت های باکتریایی تجویز می شود که بعلت وجود مکانیسم های مختلف مقاومتی در باکتری ها در برخی موارد اثر درمانی ندارد. یکی از راه های مقابله با مقاومت باکتری ها بهره گیری از فرمولاسیون لیپوزومی است. در ساخت هر فرمولاسیون لیپوزومی نیاز به اندازه گیری مقدار داروی وارد شده به ساختار لیپوزومی است که از طریق ...  بیشتر