زیست شناسی
1. بررسی اثر ممانعت گر کربونیل سیانید3- کلروفنیل هیدرازون بر حداقل غلضت مهار کننده آمینوگلیکوزید ها و تعیین فعالیت پمپ تراوشی در ایزوله های اسینتوباکتر بومانی مقاوم چند دارویی

سحر هنرمند جهرمی؛ جیران فتحی راد؛ فاطمه نوربخش

دوره 12، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 39-46

چکیده
  اسینتوباکتر بومانی مهمترین عامل عفونت های بیمارستانی است. این باکتری نسبت به بسیاری از آنتی بیوتیک های رایج مقاوم است و مقاومت چند گانه دارویی( MDR) علت نقص درمان آنتی بیوتیکی برای باکتری است. مکانیسم های مختلفی منجر به بروز MDR می شوند و پمپ های افلاکس فعال مهترین عامل هستند. آمینوگلیکوزیدها داروهای مهم در درمان عفونت های جدی اسینتوباکتر ...  بیشتر