1. مقایسه خصوصیات ترکیبی و حسی دوغ گرمادیده بدون گاز تهیه شده با تک سویه های لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و لاکتوباسیلوس رامنوسوس حاوی مالتودکسترین

حجت نوروزی؛ علیرضا شهاب لواسانی؛ محمدرضا اسحاقی

دوره 13، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 79-87

چکیده
  افزودن ترکیبات پری بیوتیکی و ترکیباتی که بتواند به رشد سویه های پروبیوتیک کمک کند از مدت ها قبل مورد توجه بوده است. بنابراین هدف از این تحقیق تولید دوغ پروبیوتیک گرمادیده بدون گاز حاوی مالتودکسترین و بررسی ویژگی های شیمیایی و حسی آن در طی دوره نگهداری می باشد. در این تحقیق از 5 تیمار استفاده شد، تیمار T1 به عنوان تیمار شاهد بدون سویه ...  بیشتر

زیست شناسی
2. جداسازی و شناسایی باکتری های لاکتوباسیلوس از نمونه های زیتون ایرانی

شیدا قدیری افشار؛ روزبه یلفانی؛ مهدی ابراهیمی

دوره 12، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 31-37

چکیده
  پروبیوتیک‌ها، میکروارگانیسم‌های غیربیماری زایی هستند که هرگاه در مقادیر مناسب تجویز گردند، به میزبان سلامتی می‌بخشند و قادرند از بعضی از بیماری‌ها پیشگیری نموده یا آنها را بهبود بخشند. لاکتوباسیلوس‌ها و بیفیدوباکتریوم‌ها، بیشترین پروبیوتیک‌های مورد استفاده تا امروز بوده اند. جنس لاکتوباسیلوس، گروهی از باکتری‌های اسیدلاکتیک ...  بیشتر