زیست شناسی
1. جداسازی و شناسایی باکتری های لاکتوباسیلوس از نمونه های زیتون ایرانی

شیدا قدیری افشار؛ روزبه یلفانی؛ مهدی ابراهیمی

دوره 12، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 31-37

چکیده
  پروبیوتیک‌ها، میکروارگانیسم‌های غیربیماری زایی هستند که هرگاه در مقادیر مناسب تجویز گردند، به میزبان سلامتی می‌بخشند و قادرند از بعضی از بیماری‌ها پیشگیری نموده یا آنها را بهبود بخشند. لاکتوباسیلوس‌ها و بیفیدوباکتریوم‌ها، بیشترین پروبیوتیک‌های مورد استفاده تا امروز بوده اند. جنس لاکتوباسیلوس، گروهی از باکتری‌های اسیدلاکتیک ...  بیشتر