زیست شناسی
1. مقایسه ی اثر دو شیوه ریکاوری فعال و غیر فعال پس از یک فعالیت HIIT بر پاسخ CRP، IL6 و کورتیزول

مریم ناصرالاسلامی؛ ندا موسوی نیری؛ ناهید ابوطالب؛ جعفر گودرزی

دوره 13، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 11-17

چکیده
  چکیده: هدف پژوهش: استرس و پاسخ های ایمنی ناشی از افزایش شدت و مدت زمان فعالیت های ورزشی فرد را مستعد بیماری های عروقی می کند. هدف از پژوهش حاضر بررسی مقایسه دو شیوه ی ریکاوری فعال و غیر فعال پس از یک جلسه فعالیت دورهای با شدت زیاد بر پاسخ پروتئین واکنشی C (CRP)، کورتیزول و اینترلوکین6 (IL6) می باشد. روش پژوهش: نمونه آماری پژوهش شامل 20 نفر فوتبالیست ...  بیشتر

زیست شناسی
2. تعیین میزان غلظت غیرسمی نانوذرات Fe3O4 مغناطیسی بر سلول های بنیادی غشای آمنیوتیک

ندا موسوی نیری؛ مریم ناصرالاسلامی

دوره 13، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 37-41

چکیده
  نانوذرات پارا مغناطیس اکسید آهن (SPIONs) یک پیشرفت مهم در زمینه فناوری نانو هستند. آنها امکان تجزیه و تحلیل غیر تهاجمی برای ردیابی سلول ها را فراهم می آورند و دارای خواص مفید بسیاری هستند که آنها را نامزد بالقوه برای کاربرد های متعدد در پزشکی ساخته است با این حال، احتمال ایجاد سمیت در سلول ها توسط این نانو ذرات گزارش شده است .هدف از این ...  بیشتر

زیست شناسی
3. توانایی Foxp3- IgG(Fc) در القای پاسخهای همورال علیه سلولهای Tتنظیمی

مریم ناصرالاسلامی؛ ندا موسوی نیری

دوره 12، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 9-22

چکیده
  بنظر می رسد که موفقیت روش های واکسیناسیون به منظور ایمونوتراپی به واسطه شبکه قدرتمندی از اجزای سرکوبگر سیستم ایمنی که سلولهای T تنظیمی نیز یکی از آنها می باشد مختل می شود. در مطالعات پیشین روی ایجاد پاسخ ایمنی علیه سلولهای T تنظیمی بیانگر foxp3 و حذف آنها کار شده است. از آنجاییکه این مطالعات نتوانستند به طور کارآمد با حذف نسبی این سلولها ...  بیشتر