نویسنده = مریم ناصرالاسلامی
تعداد مقالات: 4
1. مقایسه ی اثر دو شیوه ریکاوری فعال و غیر فعال پس از یک فعالیت HIIT بر پاسخ CRP، IL6 و کورتیزول

دوره 13، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 11-17

مریم ناصرالاسلامی؛ ندا موسوی نیری؛ ناهید ابوطالب؛ جعفر گودرزی


2. تعیین میزان غلظت غیرسمی نانوذرات Fe3O4 مغناطیسی بر سلول های بنیادی غشای آمنیوتیک

دوره 13، شماره 1، بهار 1397، صفحه 37-41

ندا موسوی نیری؛ مریم ناصرالاسلامی


4. توانایی Foxp3- IgG(Fc) در القای پاسخهای همورال علیه سلولهای Tتنظیمی

دوره 12، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 9-22

مریم ناصرالاسلامی؛ ندا موسوی نیری