نویسنده = مهدی علیجانیان زاده
تعداد مقالات: 1
1. استفاده از تکنیکqPCR به منظور شناسایی سویه های کدکننده توکسین کلستریدیوم دیفیسیل

دوره 13، شماره 1، بهار 1397، صفحه 29-36

لیلا نوری؛ مهدی ابراهیمی؛ مهدی علیجانیان زاده