1. بررسی اثر اسانس آویشن و نانو ذره اکسید روی بر اسینتوباکتر بومانی دارای مقاومت چند دارویی

فاطمه نوربخش؛ مژگان علیکاهی؛ معصومه مهدوی

دوره 14، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 55-63

چکیده
  چکیده مقدمه: در حال حاضر بسیاری از داروهای ارزشمند اثر خود را بر اسینتوباکتر بومانی از دست داده اند و مقاومت دارویی اسینتوباکتربومانی علت اصلی شکست درمان عفونتهای بیمارستانی ناشی ازآن میباشد. هدف از این تحقیق بررسی اثر اسانس آویشن و نانو ذره اکسید روی بر اسینتوباکتر بومانی دارای مقاومت چند دارویی میباشد. مواد و روش ها: این مطالعه ...  بیشتر

زیست شناسی
2. معتبرسازی روش اندازه گیری مقدار کلیندامایسین در فرمولاسیون لیپوزومی

مطهره مقدسی پور؛ رابعه خوشنویس زاده؛ فاطمه نوربخش

دوره 13، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 41-48

چکیده
  کلیندامایسین برای درمان انواع عفونت های باکتریایی تجویز می شود که بعلت وجود مکانیسم های مختلف مقاومتی در باکتری ها در برخی موارد اثر درمانی ندارد. یکی از راه های مقابله با مقاومت باکتری ها بهره گیری از فرمولاسیون لیپوزومی است. در ساخت هر فرمولاسیون لیپوزومی نیاز به اندازه گیری مقدار داروی وارد شده به ساختار لیپوزومی است که از طریق ...  بیشتر

زیست شناسی
3. بررسی اثر ممانعت گر کربونیل سیانید3- کلروفنیل هیدرازون بر حداقل غلضت مهار کننده آمینوگلیکوزید ها و تعیین فعالیت پمپ تراوشی در ایزوله های اسینتوباکتر بومانی مقاوم چند دارویی

سحر هنرمند جهرمی؛ جیران فتحی راد؛ فاطمه نوربخش

دوره 12، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 39-46

چکیده
  اسینتوباکتر بومانی مهمترین عامل عفونت های بیمارستانی است. این باکتری نسبت به بسیاری از آنتی بیوتیک های رایج مقاوم است و مقاومت چند گانه دارویی( MDR) علت نقص درمان آنتی بیوتیکی برای باکتری است. مکانیسم های مختلفی منجر به بروز MDR می شوند و پمپ های افلاکس فعال مهترین عامل هستند. آمینوگلیکوزیدها داروهای مهم در درمان عفونت های جدی اسینتوباکتر ...  بیشتر