1. اثر سوندگذاری بر شیوع عفونت های ادراری

فاطمه محمدزاده؛ حامد زارعی؛ سحر هنرمند جهرمی

دوره 15، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 19-26

چکیده
  عفونت مجاری ادراری از مهمترین عفونت های بیمارستانی است که غالبا ناشی از سوندگذاری است. باکتریهای یوروپاتوژن با تشکیل بیوفیلم در سوند ها می توانند عامل بالقوه عفونت مجاری ادراری باشند. هدف از مطالعه حاضر بررسی تشکیل بیوفیلم کلبسیلا پنومونیه جدا شده از عفونت مجاری ادراری مرتبط با سوند است. مطالعه بر روی 110 نمونه ادرار بیمارانی که به ...  بیشتر

2. جداسازی و شناسایی باکتری های اسید لاکتیک با ویژگی پروبیوتیک از ماست های سنتی شهرستان ورامین

سحر هنرمند جهرمی؛ فهیمه باغبانی آرانی؛ فاطمه یعقوبی

دوره 14، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 9-18

چکیده
  استفاده از پروبیوتیک هایی مانند باکتری های اسید لاکتیک (LAB) برای تولید مواد غذایی ارزشمند یک روند پذیرفته شده جهانی است. محصولات لبنی ساخته شده از شیر خام تولید شده محلی با ویژگی های ذاتی مختلف آنها بخش مهمی از رژیم روزانه را تشکیل می دهند. این امر لبنیات را منبع غنی برای غربالگری LAB می کند. هدف از مطالعه جداسازی و شناسایی مولکولی باکتری ...  بیشتر

3. بررسی پروفایل ژن های مقاومت ermA,B,C و msrA در سویه های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از نمونه های بالینی بیمارستان های اهواز

فاطمه عربگری؛ زهرا نورمحمدی؛ شهره زارع کاریزی؛ سحر هنرمند جهرمی

دوره 13، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 23-33

چکیده
  درحال حاضر استافیلوکوکوس اورئوس یکی از علت های اصلی عفونت های بیمارستانی محسوب می شود. مطالعه حاضر به بررسی پروفایل ژن های کدکننده مقاومت به اریترومایسین در سویه های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از نمونه های بالینی پرداخته است. در این مطالعه 100 نمونه بالینی بیماران دارای استافیلوکوکوس اورئوس از بیمارستان های اهواز جمع آوری گردیده ...  بیشتر

زیست شناسی
4. بررسی اثر اسانس آویشن شیرازی علیه بیوفیلم سویه های بالینی استافیلوکوکوس اورئوس

معصومه مهدوی؛ مهسا خدایی؛ سحر هنرمند جهرمی

دوره 13، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 1-8

چکیده
  استافیلوکوکوس اورئوس از عوامل مهم در عفونت‌های بیمارستانی است که در سال‌های اخیر به درمان آنتی بیوتیکی مقاومت نشان داده است. یکی از دلایل این امر توانایی تولید بیوفیلم توسط این باکتری‌ها است. یکی از روش‌های پیشنهادی برای مقابله با بیوفیلم باکتری‌ها، استفاده از درمان‌های ضد باکتریایی جایگزین است که شامل ترکیبات ضد میکروبی طبیعی ...  بیشتر

زیست شناسی
5. بررسی اثر ممانعت گر کربونیل سیانید3- کلروفنیل هیدرازون بر حداقل غلضت مهار کننده آمینوگلیکوزید ها و تعیین فعالیت پمپ تراوشی در ایزوله های اسینتوباکتر بومانی مقاوم چند دارویی

سحر هنرمند جهرمی؛ جیران فتحی راد؛ فاطمه نوربخش

دوره 12، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 39-46

چکیده
  اسینتوباکتر بومانی مهمترین عامل عفونت های بیمارستانی است. این باکتری نسبت به بسیاری از آنتی بیوتیک های رایج مقاوم است و مقاومت چند گانه دارویی( MDR) علت نقص درمان آنتی بیوتیکی برای باکتری است. مکانیسم های مختلفی منجر به بروز MDR می شوند و پمپ های افلاکس فعال مهترین عامل هستند. آمینوگلیکوزیدها داروهای مهم در درمان عفونت های جدی اسینتوباکتر ...  بیشتر

زیست شناسی
6. بررسی تشکیل بیوفیلم و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در جدایه های بالینی سودوموناس آئروژینوزا

معصومه مهدوی؛ سحر هنرمند جهرمی؛ زهرا رسالتی

دوره 12، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 23-29

چکیده
  سودوموناس آئروژینوزا یکی از مهمترین پاتوژن‌های بیمارستانی است. یکی از مشکلات درمانی این باکتری، مقاومت آنتی‌بیوتیکی آن به درمان‌های رایج آنتی‌بیوتیکی است که با تولید بیوفیلم مرتبط می‌باشد. این مطالعه به منظور یافتن ارتباط بین مقاومت آنتی بیوتیکی و تشکیل بیوفیلم بر روی سودوموناس آئروژینوزاهای جدا شده از 50 نمونه بالینی بیماران ...  بیشتر