نویسنده = کاوه زرگری
تعداد مقالات: 3
1. بررسی اثر ذرات نانو نقره فیلم بسته بندی بر خواص میکروبی، شیمیایی و حسی زعفران خراسان

دوره 4، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 1-5

الهام حمیدثالث؛ فرحناز معتمدی سده؛ سعید رجبی فر؛ کاوه زرگری؛ هادی فتح الهی


3. شناسایی نشانگرهای مولکولی پیوسته به ژن مقاومت به ریزومانیا در چغندرقند با استفاده از تجزیۀ تفرق توده‌ای

دوره 4، شماره 1، بهار 1388، صفحه 1-7

سیدمحمدامین فقهی؛ پیمان نوروزی؛ عباس سعیدی؛ کاوه زرگری