نویسنده = پیمان نوروزی
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی نشانگرهای مولکولی پیوسته به ژن مقاومت به ریزومانیا در چغندرقند با استفاده از تجزیۀ تفرق توده‌ای

دوره 4، شماره 1، بهار 1388، صفحه 1-7

سیدمحمدامین فقهی؛ پیمان نوروزی؛ عباس سعیدی؛ کاوه زرگری