نویسنده = هادی فهیمی
تعداد مقالات: 1
1. اثرات کاربرد پتاسیم و ژیبرلین به طور جداگانه و توأم بر جذب عناصر معدنی پتاسیم، فسفر، کلسیم و منیزیم در گیاه عدس (Lens culinaris L.)

دوره 5، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 9-19

گیتی برزین؛ رمضانعلی خاوری نژاد؛ هادی فهیمی؛ سلین سینک