نویسنده = فاطمه تابنده
تعداد مقالات: 1
1. کلونینگ و بیان آسپاراژیناز در باکتریcoli Escherichia

دوره 5، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 41-48

مریم قانع؛ بیژن بمبئی؛ فاطمه تابنده؛ مژگان قانع