1. اثر عصاره الکلی دانه گشنیز (Coriandrum sativum L.) بر جلوگیری از تشکیل کریستال های اگزالات کلسیم در بافت کلیه موش‌های صحرایی نر بالغ

حسین احمدیان؛ علیرضا صادقی پور؛ مصطفی حمیدی نعمانی

دوره 15، شماره 4 ، زمستان 1399، ، صفحه 37-41

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثر عصاره هیدروالکلی دانه گشنیز بر کریستالیزاسیون اگزالات کلسیم در موش‌های صحرایی نر نژاد ویستار می‌باشد. در ابتدا، عصاره هیدروالکلی گیاه در غلظت‌های 100، 150، 200 و 300 میلی‌گرم بر کیلوگرم تهیه شد. کریستالیزاسیون اگزالات کلسیم توسط اضافه‌نمودن کلرید آمونیوم و اتیلن‌گلیکول در آب آشامیدنی به‌ترتیب به‌مدت ...  بیشتر

3. اثر حفاظت کبدی عصاره هیدروالکلی برگ مریم گلی در برابر مسمومیت کبدی القا شده با CCL4در موش های صحرایی نر بالغ

مرضیه حاجی زاده؛ مریم عیدی؛ سپیده مهرزاد؛ رضا قهرمانی؛ مرضیه علیپور؛ حسین احمدیان؛ مصطفی حمیدی نعمانی؛ علیرضا سوادکوهی؛ محبوبه یوسفی قلعه سلیمی؛ علی انیسیان؛ رویا عباسی

دوره 10، شماره 2 ، تابستان 1394، ، صفحه 53-60

چکیده
    بیشتر

4. تاثیر عصاره هیدروالکلی بخش هوایی خارشتر (Alhagi maurorum L.) بر جلوگیری از تشکیل سنگ‎های کلیوی اگزالات کلسیمی در موش‎های صحرایی

مصطفی حمیدی نعمانی؛ مریم عیدی؛ اکرم عیدی؛ علیرضا صادقی پور؛ علی مازوجی؛ افشین خرمی؛ فاطمه ترابی؛ زهرا اسکندری پری

دوره 5، شماره 3 ، پاییز 1389، ، صفحه 21-27

چکیده
    بیشتر

5. اثر عصاره هیدروالکلی گل انار (Punica granatum L.) بر تعداد سلول‎های بتای فعال پانکراس در موش‎های صحرایی دیابتی‎شده توسط استرپتوزوتوسین

حمیدرضا انوشیروانی؛ مریم عیدی؛ اکرم عیدی؛ علیرضا صادقی پور؛ پونه شاه محمدی؛ مصطفی حمیدی نعمانی؛ افشین خرمی؛ فاطمه ترابی؛ زهرا اسکندری پری

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1389، ، صفحه 13-18

چکیده
    بیشتر