نویسنده = ارمغان سعیدی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه اثر دو نوع اسانس پرتقال و لیموترش بر تولید و مدت ماندگاری آب های آشامیدنی طعم دار

دوره 10، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 49-56

ارمغان سعیدی؛ سیمین اسداللهی؛ مهناز روشنی روان