نویسنده = راحله صفایی جوان
تعداد مقالات: 9
1. سنتز و بررسی خواص نانو کامپوزیت نقره مغناطیسی جهت استفاده در سامانه های نوین دارورسانی

دوره 12، شماره 1، بهار 1396، صفحه 17-24

داوود کبودانیان اردستانی؛ راحله صفایی جوان؛ شهره زارع کاریزی


3. بهینه سازی سنتز سبز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره آبی میوه زیره سیاه به روش تاگوچی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-9

پریسا جعفری؛ معصومه مهدوی اورتاکند؛ راحله صفایی جوان


4. بررسی اثر پارامترهای مختلف بر اندازه نانو ذرات نقره سنتز شده توسط عصاره گیاه پونهMentha longifolia (L.) Hudson

دوره 11، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 11-19

زهرا آقاجانی کلالی؛ راحله صفایی جوان؛ معصومه مهدوی اورتاکند


5. بیوسنتز نانو ذرات نقره توسط عصاره ی برگ اکالیپتوس و اصلاح شیمیایی آنها به منظور مطالعه ی جذب داروی کورکومین

دوره 11، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 25-32

علی اسماعیلی؛ الهام منیری؛ راحله صفایی جوان؛ همایون احمدپناهی


7. بررسی وجود ژن شیگا توکسین و توکسین مقاوم به حرارت در اشریشیاکلی های جدا شده از نمونه های بالینی

دوره 11، شماره 1، بهار 1395، صفحه 19-27

مهسا آقامردالو؛ فاطمه نوربخش؛ راحله صفایی جوان


8. اصلاح سطح نانو ذرات نقره سنتز شده به روش سبز با استفاده از عصاره برگ زیتون توسط اسید آمینه سیستئین

دوره 10، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 9-16

مهسا پورشعبان؛ راحله صفایی جوان؛ الهام منیری؛ همایون احمدپناهی


9. تعیین فراوانی ژن ToxA سودوموناس آئروژینوزا در نمونه های بالینی و محیطی

دوره 10، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 41-48

بهاره قبادی ساکی؛ فاطمه نوربخش؛ راحله صفایی جوان