نویسنده = فاطمه نوربخش
تعداد مقالات: 9
2. شناسایی اثر pH به عنوان فاکتور موثر بر تولید آنزیم α-آمیلاز توسط باکتری Bacillusalkalitelluris

دوره 11، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 39-47

هلاله عزیزی؛ مهدی ابراهیمی؛ فاطمه نوربخش


4. بررسی تاثیر pH اسیدی و قلیایی بر تشکیل بیوفیلم سویه های بالینی استافیلوکوکوس اورئوس

دوره 11، شماره 1، بهار 1395، صفحه 29-35

ابوالفضل سجده؛ سحر هنرمند جهرمی؛ فاطمه نوربخش


5. بررسی وجود ژن شیگا توکسین و توکسین مقاوم به حرارت در اشریشیاکلی های جدا شده از نمونه های بالینی

دوره 11، شماره 1، بهار 1395، صفحه 19-27

مهسا آقامردالو؛ فاطمه نوربخش؛ راحله صفایی جوان


6. تعیین فراوانی ژن ToxA سودوموناس آئروژینوزا در نمونه های بالینی و محیطی

دوره 10، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 41-48

بهاره قبادی ساکی؛ فاطمه نوربخش؛ راحله صفایی جوان