نویسنده = رسول منصوری
تعداد مقالات: 1
1. سنتز و بررسی اثر ضدمیکروبی کامپوزیت گرافن اکسید-کیتوزان برعلیه باکتری اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس

دوره 12، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 33-43

رسول منصوری؛ معصومه مهدوی اورتاکند؛ مهساالسادات میرعلینقی