نویسنده = سحر هنرمند جهرمی
تعداد مقالات: 6
1. بررسی اثر ضد میکروبی اسانس گیاه نعناع فلفلی علیه استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین

دوره 12، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 29-38

محبوبه جعفری؛ معصومه مهدوی اورتاکند؛ سحر هنرمند جهرمی


2. بررسی آب گریزی سطح سلولی و حضور ژنهای کد کننده فیمبریای کورلی در جدایه های اشریشیا کلی یوروپاتوژن

دوره 12، شماره 1، بهار 1396، صفحه 41-48

سمیرا اسکندری؛ سحر هنرمند جهرمی؛ شهره زارع کاریزی


3. بررسی تاثیر pH اسیدی و قلیایی بر تشکیل بیوفیلم سویه های بالینی استافیلوکوکوس اورئوس

دوره 11، شماره 1، بهار 1395، صفحه 29-35

ابوالفضل سجده؛ سحر هنرمند جهرمی؛ فاطمه نوربخش


6. بررسی الگوی مقاومت ‏آنتی‏بیوتیکی جدایه‏های استافیلوکوکوس ارئوس مقاوم به متی‏سیلین بیمارستان‏های اهواز

دوره 10، شماره 1، بهار 1394، صفحه 61-70

حامد عبداللهی؛ شهره زارع کاریزی؛ سحر هنرمند جهرمی؛ سحرناز ربیعی؛ بنفشه سعیدی؛ مجتبی سیره بند؛ صابر خدرزاده