ژنوتایپینگ بیست و پنج SNP اتوزومال با درجه آگاهی بخش بالا در جمعیت استان خوزستان با استفاده از روش SNapShot

پیام حاج بابایی؛ محمود تولایی؛ شهره زارع کاریزی

دوره 12، شماره 3 ، آذر 1396، ، صفحه 9-16

چکیده
  استفاده از پلی مورفیسم های تک نوکلئوتیدی (SNPs) در تشخیص هویت ژنتیکی کاربردهای گسترده ای را نشان داده است. در جمعیت ایرانی جهت ارزیابی فرکانس آللی و نیز تعیین تنوع ژنتیکی SNP ها بر مبنای پایگاه SNIPforID مطالعات محدودی گزارش شده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تنوعات ژنتیکی، تعیین فراوانی آللی و ارزیابی هتروزیگوسیتی، به طور همزمان در بیست و ...  بیشتر

بررسی الگوی مقاومت ‏آنتی‏بیوتیکی جدایه‏های استافیلوکوکوس ارئوس مقاوم به متی‏سیلین بیمارستان‏های اهواز

حامد عبداللهی؛ شهره زارع کاریزی؛ سحر هنرمند جهرمی؛ سحرناز ربیعی؛ بنفشه سعیدی؛ مجتبی سیره بند؛ صابر خدرزاده

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 61-70

چکیده
    بیشتر