نویسنده = مصطفی اسدی
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه ریخت شناسی گرده در گونه های ایرانی جنس Delphinium L.

دوره 14، شماره 1، بهار 1398، صفحه 19-34

معصومه حسن بارانی؛ فریبا شریف نیا؛ مصطفی اسدی


2. ارزش آرایه شناسی گل و مهمیز در گونه های ایرانی سرده Delphinium

دوره 13، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 15-32

معصومه حسن بارانی؛ فریبا شریف نیا؛ مصطفی اسدی