فصلنامه دانش زیستی ایران زیر نظر معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا از سال 1385 شروع به انتشار کرده است. این فصلنامه سعی بر انتشار آخرین تحقیقات محققین کشور در موضوعات زیست شناسی سلولی و مولکولی، زیست شناسی تکوینی، فیزیولوژی گیاهی و جانوری، بیوسیستماتیک گیاهی و  جانوری، میکروبیولوژی، اکولوژی، فیلوژنی، ژنتیک، بیوشیمی، بیوفیزیک، بیوانفورماتیک،  زیست شناسی محاسباتی، زیست شناسی دریا، بیوتکنولوژی، نانوبیوتکنولوژی به زبان فارسی دارد.

شماره جاری: دوره 14، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-76 

1. بررسی همراهی چندشکلی rs3761548در ژن FOXP3 با بیماری میگرن

صفحه 1-7

لیلا سلگی؛ صدیقه فراهانی؛ شهره زارع کاریزی


3. مطالعه ریخت شناسی گرده در گونه های ایرانی جنس Delphinium L.

صفحه 19-34

معصومه حسن بارانی؛ فریبا شریف نیا؛ مصطفی اسدی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا

سردبیر مدیر مسئول مدیر داخلی