فصلنامه دانش زیستی ایران زیر نظر معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا از سال 1385 شروع به انتشار کرده است. این فصلنامه سعی بر انتشار آخرین تحقیقات محققین کشور در موضوعات زیست شناسی سلولی و مولکولی، زیست شناسی تکوینی، فیزیولوژی گیاهی و جانوری، بیوسیستماتیک گیاهی و  جانوری، میکروبیولوژی، اکولوژی، فیلوژنی، ژنتیک، بیوشیمی، بیوفیزیک، بیوانفورماتیک،  زیست شناسی محاسباتی، زیست شناسی دریا، بیوتکنولوژی، نانوبیوتکنولوژی به زبان فارسی دارد.

شماره جاری: دوره 13، شماره 4، زمستان 1397 

2. بررسی فونستیک دوزیستان بی‌دم در رودخانه های شرق استان تهران

صفحه 11-21

سیامک یوسفی سیاه کلرودی؛ شهرام دادگر؛ خورشید طیبی؛ مهیار یوسفی سیاه کلرودی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا

سردبیر مدیر مسئول مدیر داخلی