فصلنامه دانش زیستی ایران زیر نظر معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا از سال 1385 شروع به انتشار کرده است. این فصلنامه سعی بر انتشار آخرین تحقیقات محققین کشور در موضوعات زیست شناسی سلولی و مولکولی، زیست شناسی تکوینی، فیزیولوژی گیاهی و جانوری، بیوسیستماتیک گیاهی و  جانوری، میکروبیولوژی، اکولوژی، فیلوژنی، ژنتیک، بیوشیمی، بیوفیزیک، بیوانفورماتیک،  زیست شناسی محاسباتی، زیست شناسی دریا، بیوتکنولوژی، نانوبیوتکنولوژی به زبان فارسی دارد.

شماره جاری: دوره 14، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-59 

1. نام‌های محلی برخی درختان در استان گیلان

صفحه 1-13

قاسم حبیبی بی بالانی؛ پریسا محمدپور؛ فاطمه موسی زاده صیاد محله


5. بررسی میزان بیان Mir-96 در سلول های سرطانی دهان انسان

صفحه 45-51

مهتاب پازکی؛ مریم عیدی؛ فهیمه باغبانی آرانی


6. تولید اتانول زیستی توسط مخمر ساکارومایسس سرویزیه از گلوکز با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM)

صفحه 53-59

علی کاظمی؛ محمد صادق داوری؛ مهسا شکری؛ فواد نعیم آبادی؛ موسی الرضا محمدی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا

سردبیر مدیر مسئول مدیر داخلی